Languages

LanguageAbbreviation ↓ISO 639-3
lexiconsProto-AustronesianPAN
lexiconsProto-Central Eastern Malayo-PolynesianPCEMP
lexiconsProto-Eastern Malayo-PolynesianPEMP
lexiconsProto-Malayo-PolynesianPMP
lexiconsMaraumvr
lexiconsMungguimth
lexiconsPompmo
lexiconsSerui-Lautseu
lexiconsWooiwbw
lexiconsMatbatxmt
lexiconsWaropenwrp
lexiconsOninoni
lexiconsDusnerdsn
lexiconsTandiatni
lexiconsRoonrnn
lexiconsBiakbhw
lexiconsWaremboriwsa
lexiconsIrarutuirh
lexiconsBulibzq
lexiconsKowiaikwh
lexiconsAsasz
lexiconsSekarskz
lexiconsBigabhc
lexiconsKawekgb
lexiconsACD
lexiconsGebegei
lexiconsTabamky
lexiconsWandamenwad
lexiconsSawaiszw
lexiconsAmbelwgo
lexiconsLaganyanlcc
lexiconsWauyaiwuy
lexiconsFiawat
lexiconsAnsusand
lexiconsArguniagf
lexiconsGanegzn
lexiconsKurudukjr
lexiconsYokeyki
lexiconsAmbaiamk
lexiconsMoormhz
lexiconsMa╦łyaslz
lexiconsYaurjau
lexiconsYerisiamire
lexiconsUmargop
44 languages