Lexicons

View all entries

Lexicon ↓LanguageAuthor#entries
view entriesPMP addendumProto-Malayo-Polynesian4
view entriesPMP Blust 1999Proto-Malayo-PolynesianRobert Blust273
view entriesPMP Ross 2006Proto-Malayo-PolynesianMalcolm Ross55
3 lexicons