Lexicons

View all entries

Lexicon ↓LanguageAuthor#entries
view entriesWamesa dictionaryWandamenEmily Gasser885
view entriesWandamen ACDWandamenRobert Blust6
view entriesWindesi ABVDWandamenABVD249
view entriesWindesi ACDWandamenRobert Blust15
4 lexicons