Lexicons

View all entries

Lexicon ↓LanguageAuthor#entries
view entriesKoiwai ABVDKowiaiABVD228
view entriesKowiai ACDKowiaiRobert Blust50
2 lexicons