Lexicons

View all entries

Lexicon ↓LanguageAuthor#entries
view entriesBiga ABVDBigaABVD186
view entriesBiga wordlistBigaBert Remijsen144
2 lexicons