Lexicons

View all entries

Lexicon ↓LanguageAuthor#entries
view entriesAmbai ABVDAmbaiABVD196
view entriesAmbai ACDAmbaiRobert Blust2
view entriesAmbai wordlistAmbaiPete Silzer589
3 lexicons