Lexicons

View all entries

Lexicon ↓LanguageAuthor#entries
view entriesYoke wordlistYokeMark Donohue68
1 lexicons