Lexicons

View all entries

LexiconLanguage ↓Author#entries
view entriesAmbai ABVDAmbaiABVD196
view entriesAmbai ACDAmbaiRobert Blust2
view entriesAmbai wordlistAmbaiPete Silzer589
3 lexicons