Lexicons

View all entries

Lexicon ↑LanguageAuthor#entries
view entriesAmbai wordlistAmbaiPete Silzer589
view entriesAmbai ACDAmbaiRobert Blust2
view entriesAmbai ABVDAmbaiABVD196
3 lexicons