Lexicons

View all entries

LexiconLanguage ↓Author#entries
view entriesIrarutu wordlistIrarutuTakashi Matsumura361
view entriesKasira ABVDIrarutuABVD198
2 lexicons