Irarutu wordlist

Form ↓GlossesPOSLinks
á

I / saya

abírə

pineapple / nenas

adíe

my father / bapak saya

agafútə

younger sibling / adik

apápro

butterfly / kupu-kupu

atífro

roof / atap

bafúnə

forehead / dahi

barafi

board / papan

barúmə

fish sp. / sejenis ikan

bəfínə

woman / perempuan

bəfútə

white / putih

bígini

plate / piring

bóbə

smoke / asap

brəbáre

lungs / paru-paru

briétə

come up / datang ke atas

bútə

water jug / ceret air

bɯ́təni

corn / jagung

dábə

to pound / tumbuk, pukul

dadírə

sandfly, midge, gnat / agas

dáfə

rack, shelf / rak

damrí

lamp / lampu

dátə

grandparent / tete, nene

dátə

grandchild / cucu

dəbé

to hit / pukul

dədánə

garden / kebun

delídənə

sick / sakit

dínə

hip / pinggul

dojé

brain / otak

drəbúnə

neck, throat / leher, tenggorokan

drórə

dry / kering

é

tree, wood / kayu, pohon

efáfə

sack, netbag / karung, noken

efítə

cloth / kain

efútə

bamboo / bambu

efɯ́

heart / jantung

efɯ́

nutmeg tree / pohon pala

egəmánə

monster / monster

ejé

paddle / dayung

emá

firewood / kayu bakar

énə

fish sp. / ikan muria

eniefɯ́

sand / pasir

eránə

branch / dahan

érə

yes / ya

esuémə

one / satu

etábə

machete / parang

etítə

cloth / kain

eɯ́tə

bamboo / bambu

to go / pergi

leg, foot / kaki

fái

bow (n.) / ikatan simpul

farəsiáfə

mat / tikar

fasafúfə

in step / sejalan, selangkah

fásə

rice / beras, nasi

fədərárə

waterfall / air terjun

fəfú

above, on top / di atas

fəlɯ́fənə

door / pintu

fəné

pig / babi

fətá

stomach / perut

thing / barang

fidé

house / rumah

fífə

bird sp. / sejenis burung

fifrásə

fog / kabut

fígə

fly (n.) / lalat

fijé

animal / binatang

finá

fire / api

finabóbə

smoke / asap

fírə

ant / semut

físə

to stick / lengket

fítə

evil, bad / jahat

fití

bandicoot / tikus tanah

fofó

goanna sp. / kaki empat ekor pendek

fótəwárə

shore / pantai

frá

arm, hand / tangan

frádəfídə

five / lima

frəfiérə

language / bahasa

frəmí

clothing / pakaian

frí

price / harga

frífrə

wing / sayap

frífrə

wide / lebar

frú

trunk / batang

flower / bunga

fúdə

banana / pisang

fúfə

aunt / tante

fúgənə

stem / batang

fúgíe

back / belakang

fúire

belly button / pusat perut

fúkrə

net / jaring

fúnə

dog / anjing

fuorúmə

shellfish / bia

fútə

piece / sepotong

fɯ́

fruit / buah

to eat / makan

gáfə

write / tulis

gánə

mouth / mulut

gigisí

chile pepper / rica

gígrə

armpit / ketiak

gínə

to sleep / tidur

gírie

beach / pantai

gísə

gums / gusi

goúrə

wound (n.) / luka

361 lexical entries found
  1. Pageof 4
  2. Results per page: