Lexicons

View all entries

LexiconLanguageAuthor ↓#entries
view entriesKasira ABVDIrarutuABVD198
view entriesIrarutu wordlistIrarutuTakashi Matsumura361
2 lexicons