Lexicons

View all entries

LexiconLanguageAuthor#entries ↓
view entriesKowiai ACDKowiaiRobert Blust50
view entriesKoiwai ABVDKowiaiABVD228
2 lexicons