Lexicons

View all entries

Lexicon ↑LanguageAuthor#entries
view entriesKowiai ACDKowiaiRobert Blust50
view entriesKoiwai ABVDKowiaiABVD228
2 lexicons