Lexicons

View all entries

Lexicon ↑LanguageAuthor#entries
view entriesYoke wordlistYokeMark Donohue68
1 lexicons