Lexicons

View all entries

LexiconLanguageAuthor#entries ↓
view entriesBiga wordlistBigaBert Remijsen144
view entriesBiga ABVDBigaABVD186
2 lexicons