Lexicons

View all entries

Lexicon ↑LanguageAuthor#entries
view entriesBiga wordlistBigaBert Remijsen144
view entriesBiga ABVDBigaABVD186
2 lexicons