Lexicons

View all entries

LexiconLanguageAuthor#entries ↓
view entriesAmbai ACDAmbaiRobert Blust2
view entriesAmbai ABVDAmbaiABVD196
view entriesAmbai wordlistAmbaiPete Silzer589
3 lexicons