Lexicons

View all entries

Lexicon ↑LanguageAuthor#entries
view entriesKasira ABVDIrarutuABVD198
view entriesIrarutu wordlistIrarutuTakashi Matsumura361
2 lexicons